Om Företaget

I dagens miljö är ordentlig rengöring och underhåll
avgörande för era lokalers säkerhet och dagliga drift.


Med en tydlig förståelse för dina problem och utmaningar,
erbjuder vi kostnadseffektiva program som stöds av enastående service.

I dagens konkurrensutsatta affärsvärld är du medveten om hur viktigt det är att ha ett rent och representativ lokal och hur svårt det är att hitta ett städbolag som konsekvent levererar vad de lovar. Figo Fastighetsservice förstår städproblemen som kontor och fastighetschefer står inför idag. Vi har skapat ett program som tar upp alla dina frågor angående städning. Vårt mål är att överträffa dina rengöringsnormer, och att frigöra den tid du spenderar på städning för viktigare företagsfrågor.

Figo Fastighetsservice inser att testet varje städfirma måste passera är om värdet av tjänsten är värt kostnaden. Därför är vårt mål att erbjuda högsta möjliga kvalitet, mest up-to-date, professionell rengöring service till bästa möjliga pris. Figo Fastighetsservice skräddarsyr varje uppdrag för att möta dina individuella behov och garanterar att du får mer valuta för dina pengar. Med Figo Fastighetsservice betalar du bara för de städtjänster som du vill.

Figo Fastighetsservices 10 viktiga punkter

Pålitlighet

Figo Fastighetsservices förmåga att utföra tjänsten riktigt första gången och på lovad tid.

Reaktionssnabbhet

Handlar om personalens vilja att visa omedelbart intresse för kunden och ge snabb service.

Sakkunskap

Innebär att personalen och övriga leveransverktyg har den kompetens som krävs för att leverera tjänsten.

Tillgänglighet

Innebär hur lätt det är att komma i kontakt med Figo Fastighetsservice vid eventuella problem.

Bemötande

Handlar om hur artig, trevlig och respektfull personalen är mot kunden.

Kommunikation

Innefattar Figo Fastighetsservice förmåga att ge kunden information på ett för denne begripligt sätt.

Tillförlighet

Berör Figo Fastighetsservices förmåga att lyckas att inge förtroende och ärlighet. Detta beror bland annat på företagets rykte och personalens egenskaper.

Säkerhet

Handlar om att tjänsten både fysiskt och finansiellt är fri från fara, risk och tvivel.

Förståelse

Innebär att Figo Fastighetsservice AB ska förstå kunders speciella behov och önskemål.

Påtaglighet

Avser Fysiska element såsom lokaler, utrustning och klädsel. Som är kopplade till tjänsten.


Vår Arbetsmiljö Policy

Introduktion

Alla nya medarbetare, vikarier och praktikanter skall känna sig välkomna och uppskattade på Figo Fastighetsservice. Introduktionsplanen som tas fram till varje ny medarbetare ska underlätta att komma igång i arbetet och underlätta att känna trygghet i teamet.

Personal

Våra medarbetare är den viktigaste resursen. Alla ska ges sådant ansvar och sådana befogenheter, att man känner arbetsglädje och engagemang för sina arbetsuppgifter samtidigt som man ser framtida personliga utvecklingsmöjligheter.

Arbetstidspolicy

Eftersom Figo Fastighetsservice medarbetare är företagets viktigaste resurs är balansen i livet viktig. Normal arbetstid är ett av våra gemensamt framtagna mål. För att kombinera tillgänglighet med målet bör alla eftersträva att förlägga normalarbetstiden så att maximal team-och kundnytta erhålls.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön på Figo Fastighetsservice skall präglas av kreativitet, delaktighet och god stämning. Med allas engagemang blir det lätt att skapa den goda arbetsplatsen. Alla skall känna arbetsglädje, trygghet och gemenskap och tycka att det är roligt att gå till jobbet. Respekt för alla är ett honnörsord. Diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier får inte förekomma hos oss. Värderingar, normer & spelregler samt mål är klart definierade. Risker och hot diskuteras kontinuerligt och omsätts i handlings- & åtgärdsplaner. Lagar och avtal inom arbetsmiljöområdet anger lägsta godtagbara standard, men vår strävan är att arbetsmiljön ska ha högsta standard. Ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete underlättar kompetensförsörjningen i framtiden och stärker vårt varumärke

Trivsel

Vi månar om en god och trivsam arbetsplats. Alla skall känna trivsel, omtanke och glädje på jobbet. Trivsel uppstår när alla hjälps åt att hålla ordning och reda både på sin egen arbetsplats och i gemensamma utrymmen, ute och inne. Trivs vi kommer även våra besökare att trivas och känna sig välkomna. Ett första intryck kan vi bara skapa en gång.

Certifikat


Jämstäldhet

Figo Fastighetsservice organisation skall präglas av jämställdhet, vilket innebär att båda könen har samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter.

Vi verkar för;
  • Jämn fördelning mellan kvinnor och män på olika nivåer och i skilda befattningar
  • Likvärdiga anställningsvillkor, arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter för kvinnor och män och en lönestruktur utan könsrelaterade skillnader
  • Goda möjligheter för både män och kvinnor att förena förvärvsarbete och kompetensutveckling med familjeliv
  • Kunskap hos anställda om jämställdhet
  • Att integrera jämställdhetsarbetet i kvalitetsprocessen med ständiga förbättringar
  • Att utvärdering och uppföljning av jämställdhetsarbetet utförs årligen

Arbetsprocess & affärsidé

Arbetsprocessen på företaget skall stödja Figo Fastighetsservice affärsidé och präglas av helhetssynen som omfattar hela företaget. Flexibla och smidiga lösningar skall vara en självklarhet och bidrar därmed till ett effektivt arbetssätt.

Trygghet och tillit skapas genom tvåvägskommunikation. Med en öppen företagskultur med högt i tak och genom ett aktivt personligt engagemang skapar vi ett arbetsklimat som ser möjligheter istället för problem. Den interna informationen ska präglas av våra värderingar dvs öppenhet, omtanke och respekt och den ska vara dubbelriktad. Övergripande information förmedlas genom veckomöte och månadsmöte.


Rutinhandbok

Rutinhandbok för nystart av städområde
Vid nystart av ett städområde genomför vi på Figo Fastighetsservice AB nedanstående aktiviteter.

Kundpärm
En kundpärm upprättas, i vilken samtliga handlingar som rör kontraktet samlas. I kundpärmen samlas även alla installationsrapporter, kvalitetskontroller, kunduppföljningar, avvikelserapporter, kontraktsförändringar, med mera.

Uppdragspärm
En uppdragspärm upprättas och ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen. Denna pärm innehåller alla för uppdraget vederhäftiga uppgifter som utföraren är i behov av att känna till.
Där ska finnas städuppläggning, städfrekvenser, beställningslistor, namnlistor på nyckelpersoner, kvalitetspolicy, miljöpolicy, kontrollrapporter och övriga uppgifter som underlättar för utföraren att kunna leva upp till kontraktets utfästelser.

Utrustning
Arbetsledaren utrustar uppdraget med nödvändig städutrustning i form av maskiner, kemteknik och städmaterial. Utrustningen ska anpassas till företagets miljö- och kvalitetssäkringsprogram.

Personal
Vid val av utförare ska arbetsledaren, om utföraren inte är känd sedan tidigare, genomföra en anställningsintervju som klargör vilken utbildningsnivå denne har. Vid denna intervju används dokumentet ”Rutin vid anställningsintervju”.
Med ledning av vad som framkommer vid intervjun upprättar arbetsledaren ett förslag till utvecklingsprogram för utföraren. Detta förslag rapporteras till utbildningsansvarig, som samordnar kommande utbildningsinsatser.

Uppstartsdokument
När ett nytt uppdrag startas eller när en ny utförare ska installeras på ett arbete använder arbetsledare dokumentet ”Start av nytt objekt/ny utförare”.

Kvalitetskontroll
Arbetsledaren genomför efter installationen regelbundna kvalitetskontroller, där själva städresultatet bedöms, se dokumentet ”Kvalitetskontroll”. Utföraren använder sig av dokumentet ”Egenkontroll” för att kontrollera sitt eget arbete. Här dokumenteras när städuppgifter med längre intervall är utförda, exempelvis vecko- och månadsinsatser.

Kunduppföljning
Då Figo Fastighetsservice AB och kundens representanter går igenom uppdraget, genomförs regelbundet och enligt överenskommelse. Vid dessa kunduppföljningar används dokumentet ”Kunduppföljning”.